вторник, 4 мая 2010 г.

Kool tänaKohtla mail on haridust peetud prioriteediks juba 220 aastat. Ikka ja alati on kool aidanud kujuneda sellisel isiksusel, kes tuleb toime oma elu ja tööga, arendab ennast ja aitab kaasa ühiskonna arengule, tunneb end kaasvastutavana maailma tuleviku eest. Nendele põhimõtetele toetume ka käesoleval õppeaastal, ja viivad seda ellu oma töösse andunud õpetajad.Koolitarkust tuleb jagada õpilastele nii Kohtla–Nõmmelt, Kohtla vallast, Mäetaguse vallast, Maidla vallast, Jõhvist kui ka Kohtla– Järvelt. Nii värvikirev õpilaskond näitab, et meie koolist peetakse lugu, et meil on head õpetajad, et ka meie väike kool suudab hea hariduse anda.

Oleme püstitanud endile 3 õppe- ja kasvatustöö põhieesmärki:

*
õppetöö kvaliteedi tõstmine
*
töökultuur
*
õpilaste vaba aja sisustamine neid huvitavate tegevustega.

Nende ülesannete täitmine ei ole mõeldav ilma õpetajateta. Võime olla uhked selle üle, et Kohtla Põhikoolis on tasemel õpetajad, kes teevad oma tööd südamega.

16-st õpetajast 15 on pedagoogilise kõrgharidusega, meie seas on magister, neli vanemõpetajat ja ka ,,Aasta Õpetaja”. Kool ei tohiks olla koht, kus õpetajad tegelevad peamiselt hindamise ja õpilased hinnete väljateenimisega. Õpilased peavad kindlasti rohkem lugu sellisest õpetajast, kes töösse loovalt suhtuvad, keda ei huvita ainult arvestustöö positiivne sooritamine, vaid kel on aega ja tahtmist lastega tegeleda. Loomulikult ei tee õpetajast õpetajat tiitel, vaid see, et ta oma tööd ja lapsi armastab.

Iga õpetaja tarkusepagasis on midagi sellist, millega nad õpilasi köidavad ja ka koostöö laabub hästi. Lapse suurim vajadus on tunda end armastatuna ning leida oma lähedaste, sealjuures ka õpetaja tunnustust. Õpetaja ülesandeks on motiveerida õpilasi sihikindlalt õppima ja suunata õpilase enesehinnangu kujunemist.

Õpetaja olla, st ka ise kogu elu õppida. Kooli arengus on väga oluline see, et õpetajad end pidevalt täiendaksid, sest siis suudad ajaga kaasas käia ning õpilastele meelepärane olla.Meie õpetajaid õpib nii Narva Kolledžis, Tartu Ülikoolis kui ka Tallinna Ülikoolis. Võimaluste piires võetakse osa ka täiendkoolitustest ja kursustest, sest alati saab uut ja huvitavat juurde õppida ja seda oma töös rakendada.

Tänu hakkajatele õpetajatele on õpilased lisaks aktiivsele õppetööle ja klassivälistele üritustele osalenud ka maakonna aineolümpiaadidel ja saavutanud märkimisväärseid kohti nii inglise keeles kui ka matemaatikas, ajaloos, bioloogias ja loodusõpetuses. Ka tasemetööd, mis viiakse läbi 3., 6. ja 9.klassis, on näidanud õpilaste head taset. 8.klassi õpilased teevad proovikivina läbi ka üleminekueksami, et põhikooli lõpueksamitel mitte suurt hirmu tunda ja need edukalt sooritada. Kindlasti aitavad õppeainet huvitavamaks muuta ka erinevad ainekuud, mille raames toimub mitmesuguseid ainealaseid üritusi, olgu nendeks siis viktoriinid, mälumängud, väljasõidud, erinevad etteasted jne.

Traditsioonilisteks on saanud mitmed perepeod, mis meelitavad kooli hulgaliselt vanemaid. Kindlasti on kujunenud üheks omapäraseks ürituseks tordioksjon, kuhu iga klass küpsetab tordi ja oksjonist saadud tulu saame kasutada väljasõitude osaliseks tasumiseks.

Üheks kooli eesmärgiks on ka õpitingimuste pidev uuendamine. Kooli materiaalse baasiga võib rahule jääda, sest tunde on võimalik atraktiivsemaks muuta tänu kaasaegsetele tehnilistele vahenditele.

Globaalne klassiruum annab nii õpilastele kui ka õpetajatele suurepärase võimaluse vahetada informatsiooni ja tõsta teadmiste taset.

Kasutada on korraliku sisustusega arvutiklass, kodukinosüsteem, multimeediaprojektor, muusikakeskused, grafoprojektorid, sülearvutid jne. Palju tunde viiakse läbi kooli lugemissaalis, kus kasutatakse kooli rikkalikku raamatukogu, ajalehti, ajakirju, videofilme. Kõik need võimalused teevad loovamaks nii õppimise kui ka õpetamise.

Kuna meie koolis õpib palju õpilasi, kelle emakeeleks ei ole eesti keel, siis oleme püüdnud kõik teha selleks, et ka nemad saaksid osa Eestimaa ajaloost, kultuurist, traditsioonidest. Lisarahasid selleks on saadud tänu mitmete projektide kirjutamisele. Koos nendega on ka teistel õpilastel võimalus avastada huvitavaid Eestimaa paiku, külastada teatrietendusi.

Õpilaste teadlikkuse tõstmine toimub ka läbi huvitegevuse. Oleme osalenud mitmetes huvitavates projektides, mis koolile au ja kuulsust toonud. Juba mitmendat aastat osalevad meie lapsed aktsioonis ,,Mets puhtaks!” koostöös Kohtla metskonnaga. Õpetaja Marje Kaljumäe on juba mitme klassiga osa võtnud projektist ,,Suitsuvaba klass” ning võitnud ka preemiareisi. ,,Roheline kool” –projekt, kus osalesid nii õpilased, õpetajad, koolitädid, lapsevanemad, ja tänu ühisele tööle muudeti koolimaja ümbrus kaunimaks (uue väljanägemisega lipuplats, uhked lillepeenrad) ning lõppkokkuvõttes saime maakonna ilusaima kooli tiitli.

Väga suurt huvi on nii õpilastele kui ka valla elanikele pakkunud Eesti Kontserdi poolt korraldatud kontserttunnid. Esinemas on käinud Ivo Linna, Antti Kammiste, Mihkel Mattisen, Lembit Saarsalu, Olav Ehala jt.

Kool on koht, kus õpilane veedab suure osa oma päevast, seepärast püüame sisustada nende vaba aega huvitavate tegevustega. Täie hooga töötavad koolis ka huvialaringid. Juba kolmandat hooaega alustanud rahvatantsuring õpetaja Urve Kilgi juhtimisel on meie kooli ja valda esindanud mitmetel suurüritustel. Kindlasti jääb aga tantsijate, eriti poiste, südametesse meelde 2006.aasta suvine meeste tantsupidu Rakveres, mis oli proovikiviks üldtantsupeole, kus 2007.aastal meie kaks rühma ka osalesid. Koolis tegutseb nii mudilaskoor kui ka lastekoor. Kunstiringi õpilaste töid on ära märgitud nii maakondlikel võistlustel kui ka väljaspool (,,Minu kodukoht 10-ne aasta pärast”, ,,Ida-Virumaad tutvustavad meened” jne.).

Meeldejäävaks ürituseks oli õpetaja Kaire Roodeni poolt korraldatud performance, millest võtsid osa kõik klassid ja ka õpetajad. Mälestuseks jäid kooli klasside ja õpetajate poolt joonistatud suured pildid, mis kajastasid meie kodupaika tulevikus. Algklasside õpilased võtavad osa ka eetikaringist. Jätkuvalt oleme aktiivsed ELO liikmed. Praegu tegutseb koolis õpetaja Imbi Tito juhendamisel nii suurte kui ka väikeste rühm. Osaletakse infopäevadel, suvelaagrites, kus lapsed on alati edukalt esinenud ja kõrgeid kohti võitnud. Meie kooli baasil on loodud ka Ida – Virumaa FALCK-klubi. Tänu sellele on õpilased saanud toredaid väljasõite ja huvitavaid ettevõtmisi.

Hoolitseme mitte ainult õpilaste vaimse heaolu eest, vaid ka füüsilist tervist peame väga oluliseks. Tänu õpetaja Piret Niglasele tegutsevad koolis spordiringid ja lisaks erinevatele võistlustele, kus võidetud hulga medaleid, saavad õpilased osa võtta ka suvistest spordilaagritest. Spordisaalis tehti euronõuetele vastav kapitaalremont. Järk-järgult püütakse ka klassiruumides remonti teha ja kogu koolimaja muutub aasta-aastalt ilusamaks.

Saavutuste tase sõltub eelkõige huvist ja tahtest. Püüame siis üheskoos seda huvi äratada ja tahtmist säilitada. Meie ülesandeks on luua tingimused, kus õpilased ise saaksid vastutada õppimise eest, oleksid huvitatud tegevusest ja motiveeritud saavutama eesmärki. Kui suudame need ülesanded täita, siis on lootust, et Kohtla mail saab haridust jagada kas just veel 220 aastat, aga mitmeid ja mitmeid aastaid veel küll.

Комментариев нет:

Отправить комментарий